Ohranjanje genetske pestrosti v slovenskih gozdovih: o pomenu, razvoju in izvedbi

Projektna partnerja Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije okviru projekta LIFEGENMON organizirata 4 skupne delavnice:

1.) o gozdnem semenarstvu

2.) o gozdnem drevesničarstvu in rokovanju s sadikami

3.) o negi v semenskih objektih

4.) o vključevanju genetskega monitoringa v pravilnike in prakso

Gradiva z delavnic:

1.) Delavnica o gozdnem semenarstvu (8.11.2018, Domačija Debelak, Lovnik, Poljčane)

PROGRAM

PREDSTAVITVE

2.) Delavnica o gozdnem drevesničarstvu (11.12.2018, Drevesnica Štivan, Matenja vas)

PROGRAM

PREDSTAVITVE

Leave a Comment