4. Dan LIFEGENMON zaključne konference

Zaključna konferenca projekta LIFEGENMON ”Gozdarska znanost za prihodnje gozdove: gozdni genetski monitoring in biotska raznovrstnost v spreminjajočem se okolju” se je nadaljevala v četrtek 24. septembra 2020, po dnevu namenjenemu virtualni excurziji online.

Četrti dan konference se je začel ob 9ih, Bruno Fadi je predstavil projekt Gentree. Projekt pri kateremu so analizirali 12 ekonomsko in ekološko pomembnih drevesnih vrst. Drevesa in populacije so bile karakterizirane glede na zmožnost prilagajanja in odziva na podnebne spremembe. Jutranja predavanja je nadaljeval Fotios Kiourtsis, ki je predstavil protokole, parametre in indikatorje gozdnega genetskega monitoringa.

Boris Rantaša presented the implementation of Forest Genetic Monitoring system (FGM) in practise. FGM requires all levels of forest governance to be aware about FGM and implement necessary regulative adaptations. Later,  Hojka Kraigher elaborated in greater detail about the implementation of FGM. The lecture exposed the need for improvements in terms of FGM in the legislation. FGM is a long-term process and as such needs clearly expressed political, financial professional and scientific support to be put into practise.

Boris Rantaša je predstavil implementacijo sistema za gozdni genetski monitoring (Forest Genetic Monitoring – FGM) v praksi. Pogoj za uspešnost FGM je zavedanje njegovega pomena s strani vseh deležnikov, tudi regulativne prilagoditve. Kasneje je Hojka Kraigher podrobneje opisala izvajanje FGM in izpostavila potrebno prilagoditev zakonodaje. FGM je dolgoročen proces, zato je treba v praksi jasno izraziti politično, finančno strokovno in znanstveno podporo.

Tretji sklop je bil osredotočen na odpornost gozdov, ohranjanje in upravljanje gozdnih genskih virov, predavanje sta imela Luka Krajnc in Peter Prislan. Sledilo je 6 predstavitev s posterji.

Četrti sklop je obravnaval  je bila o gozdno dinamiko, interakcie in biodiverziteto na različnih nivojih. V tem sklopu sta predavala: Douglas Godbold, o taksonomski in uporabni raznolikosti ektomikoriz v Evropskih gozdovih in  Magda Bou Dagher Kharrat je predstavila dejavnike uspešnosti pri obnovi gozdnih ekosistemov in vlogo živali pri razprševanju semen, ki izhaja iz metabarkodiranja DNA. Projekt je bil osredotočen na obnovo 50.000 m2 ograjenega zemljišča degradiranega zaradi prekomerne uporabe in paše lokalnih prostoživečih živali. Po odmoru za kosilo je Petr Baldrian predstavil sezonsko dinamiko mikrobnih združb in njihovo aktivnost v prsti gozdnih tal v iglastih gozdovih. Rezultati so pokazali, da je razumevanje delovanja mikrobiomov v tleh nemogoče brez upoštevanja aktivnosti gozdnih dreves, kar dokazuje sezonskost metabolomov v mikrohabitatih tal. Opazili so, da gozdna tla predstavljajo zelo zapletene sisteme, kjer bakterije in glive lokalno prevladujejo in skupaj prispevajo k kroženju C in N v ekosistemu.

Peti sklop je zajemal tri predstavitve. Michele Bozzano je predaval o genetskih vidikih pridelave in uporabe gozdnega reprodukcijskega materiala z koordinacijo in dialogom. Ewa Hemanowicz je spregovorila o tem kako je pripovedovanje zgodb eno izmed najbolj učinkovitih načinov komunikacije. Katja Kavčič Sonnenschein je predstavila komunikacijo in diseminacjo projekta LIFEGENMON. Sklop se je zaključil z predstavitvijo zadnjih šestih posterjev, ki si jih lahko ogledate tukaj.

Linki:

Combinirani_bennerEU_Greenweek (1)

Leave a Comment